Specjalizacje 2018-10-26T13:06:29+00:00

Kancelaria Adwokacka adwokat Rafał Benkowski świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie wielu gałęzi prawa, w tym w szczególności:

 • obrona podejrzanych w toku dochodzenia lub śledztwa, jak również oskarżonych oraz obwinionych w toku postępowania sądowego,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym apelacji oraz zażaleń,
 • przygotowywanie subsydiarnego aktu oskarżenia, a także prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem,
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem zarówno przed organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo, jak i przed sądem,
 • sporządzanie wniosków o zawieszenie wykonania kary, o odroczenie wykonania kary, a także o udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
 • przygotowywanie wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jak też o wydanie wyroku łącznego,
 • pomoc prawna m.in. w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi,
 • porady prawne Kartuzy.
 • sporządzanie, analizowanie, opiniowanie a także negocjowanie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, agencyjnych, komisu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, renty, jak również dożywocia,
 • przygotowanie opinii prawnych,
 • windykacja należności, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie pozwów m.in. w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, a także o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • udzielanie porad prawnych i reprezentacja w postępowaniach sądowych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w toku postępowania cywilnego, w tym apelacji oraz zażalenia,
 • pomoc prawna w toku postępowania egzekucyjnego,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • porady prawne Kartuzy.
 • reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania karnego w celu ustalenia sprawcy szkody,
 • zgłoszenie szkody i reprezentacja poszkodowanego w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń oraz w postępowaniu sądowym,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego, z tytułu wypadku przy pracy, a także śmierci osoby bliskiej,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia mienia, innych zdarzeń losowych, a także niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • uczestniczenie w negocjacjach, w tym także z towarzystwami ubezpieczeń.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego,
 • sporządzanie wniosków o zasiedzenie nieruchomości, o ustanowienie służebności (m.in. drogi koniecznej oraz przesyłu), o zniesienie współwłasności,
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie pozwów o wydanie rzeczy, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, a także o przywrócenie posiadania.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego,
 • pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z mocy ustawy lub na podstawie testamentu, w tym ustnego, a także o dział spadku,
 • sporządzanie pozwów o zachowek.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego,
 • pomoc prawna w sprawach o zapłatę przeciwko członkom zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna,
 • sporządzanie projektów umów spółek prawa handlowego, takich jak jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek osobowych, kapitałowych, jak też stowarzyszeń.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego oraz sporządzanie pozwów o rozwód, alimenty, zaprzeczenie ojcostwa,
 • sporządzanie wniosków o podział majątku wspólnego, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie miejsca pobytu oraz o uregulowanie kontaktów.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego,
 • sporządzanie pozwów o przywrócenie do pracy, a także o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • przygotowywanie pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, a także o zapłatę za nadgodziny.
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, jak również przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • porady prawne Kartuzy.