Aktualności2021-12-08T11:06:06+00:00

Warunkowe umorzenie postępowania

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2023 r. o sygn. I KK 234/23: „Przepis art. 66 k.k. określa materialne i formalne przesłanki warunkowego umorzenia postępowania, których dopiero łączne spełnienie umożliwia zastosowanie przez sąd tej instytucji. Wśród tych przesłanek przepis ten wymienia warunek uprzedniej niekaralności sprawcy za przestępstwo umyślne. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż ten warunek ma charakter bezwzględny i nie zależy od stanu wiedzy sądu orzekającego o warunkowym umorzeniu postępowania.”

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1970 r. o sygn. III CZP 6/70: „Sprawa rozwodowa nie jest w ujęciu polskiego ustawodawstwa sprawą, w której chodzi wyłącznie o ewentualne rozwiązanie małżeństwa, lecz sprawą, w której sąd w związku z taką decyzją orzeka także o całości spraw rodziny. Prawo polskie więc realizuje założenie, które określa się jako zasadę integralności wyroku rozwodowego. (…) Dopuszczalność rozwodu nie zależy wyłącznie od samego faktu powstania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, lecz także od przyczyn tego rozkładu, a najczęściej od tego, czy i który z małżonków ponosi winę za ten stan rzeczy, a także od wpływu, jaki orzeczenie rozwodowe może wywrzeć na sytuację wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków. (…) Takie unormowanie wskazuje, że bez wyjaśnienia wszystkich tych okoliczności nie jest możliwa ocena, czy rozwód jest dopuszczalny. (…) Jeżeli zawarte w wyroku orzekającym rozwód rozstrzygnięcie sądu I instancji o winie stron, o władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym dzieckiem albo o obowiązku ponoszenia przez każdego z małżonków kosztów utrzymania i wychowania ich dziecka jest wadliwe, a nie ma podstaw do orzeczenia co do istoty sprawy, sąd rewizyjny uchyla wyrok w całości i przekazuje sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Zasada ta odnosi się także do postępowania z rewizji nadzwyczajnej do czasu zawarcia choćby przez jedną ze stron nowego związku małżeńskiego. (…) Jeżeli po prawomocnym orzeczeniu rozwodu choćby jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński, dopuszczalna jest rewizja nadzwyczajna od wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego stron, władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym dzieckiem oraz kosztów utrzymania i wychowania tego dziecka.”
rozwód Kartuzy

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 sierpnia 2023 r. o sygn. I CSK 4573/22 wskazał, że „orzeczeniu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej skutek wsteczny powinien być nadawany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych. Wspólność majątkowa jest przypisaną małżeństwu jego cechą ustrojową. Stąd też orzeczenie jej zniesienia może nastąpić tylko w okolicznościach wyjątkowych, a w żadnym wypadku nie wcześniej niż w dniu, w którym aktualnie staje się ustalenie istnienia ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. Ocena tych okoliczności przez Sąd zależy każdorazowo od konkretnych okoliczności faktycznych, gdyż musi mieć charakter zindywidualizowany.”

 

Rozdzielność majątkowa.

Warunkowe umorzenie postępowania

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2023 r. o sygn. III KK 585/22 wskazał, że „warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, a bieg okresu próby rozpoczyna się w momencie uprawomocnienia wyroku (art. 68 § 4 k.k.). Oznacza to, że w terminie 6-miesięcznym od zakończenia okresu próby, w którym można jeszcze podjąć postępowanie warunkowo umorzone, musi zapaść prawomocne postanowienie o podjęciu umorzonego postępowania. Po upływie okresu próby i dalszych 6 miesięcy nie jest dopuszczalne podjęcie postępowania. Dochodzi co do zasady do pełnej rehabilitacji sprawcy. Odżywa zatem domniemanie niewinności, a sprawca może uchodzić za osobę, która przestępstwa nigdy nie popełniła.”

 

Warunkowe umorzenie postępowania

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 r. o sygn. I KZP 2/21

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 października 2021 r. o sygn. I KZP 2/21 wskazał, że przepisy art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  nie wyłączają stosowania art. 4 § 1 k.k. w sytuacji, gdy tylko jedna z kar, których połączenie sąd rozważa w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego, została prawomocnie orzeczona do dnia 23 czerwca 2020 r. albo po tej dacie.

Zasady współpracy w ramach prowadzenia sprawy przez adwokata Rafała Benkowskiego

Kancelaria Kartuzy Adwokacka Rafał Benkowski każdorazowo stara się stosować przejrzyste i proste reguły ustalenia honorarium, które zależne jest nie tylko od charakteru sprawy, ale także potrzebnego nakładu pracy. Przed przyjęciem sprawy Kancelaria Adwokacka adwokat Rafał Benkowski przedstawia Klientowi wyczerpującą i jasną informację o wszystkich kosztach finansowych związanych z jej prowadzenie. Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo, jednak nie mniej niż 50 % ustalonej z Klientem kwoty. Możliwe jest również ustalenie rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria Kartuzy Adwokacka adwokat Rafał Benkowski stosuje cztery podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi prawnicze:

 1.  Kwotowy – polegający na uzgodnieniu z Klientem przed przyjęciem sprawy określonej kwoty pieniężnej za świadczoną usługę.
 2.  Ryczałtowy – polegający na uzgodnieniu określonej sumy pieniężnej przysługującej Kancelarii w pewnych przedziałach czasowych, np. w tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych.
 3. Godzinowy – określany w sprawach, w których nie jest możliwym określenie na wstępie koniecznego nakładu pracy i czasu trwania sprawy.
 4. premia za sukces (success fee) – w niektórych rodzajach spraw premia za wynik sprawy stanowi dodatkowy, aczkolwiek nie jedyny element wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia w tej sytuacji stanowi określony procent uzyskanego świadczenia pieniężnego.

W sprawach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych istotne, aczkolwiek nie jedyne, znaczenie dla ustalania wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za prowadzenie sprawy ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Do ustalonej przez Klienta z Kancelarią kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług, który obecnie wynosi 23 %.

Przejdź do góry