Aktualności2021-12-08T11:06:06+00:00

Warunkowe umorzenie postępowania

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2023 r. o sygn. III KK 585/22 wskazał, że „warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, a bieg okresu próby rozpoczyna się w momencie uprawomocnienia wyroku (art. 68 § 4 k.k.). Oznacza to, że w terminie 6-miesięcznym od zakończenia okresu próby, w którym można jeszcze podjąć postępowanie warunkowo umorzone, musi zapaść prawomocne postanowienie o podjęciu umorzonego postępowania. Po upływie okresu próby i dalszych 6 miesięcy nie jest dopuszczalne podjęcie postępowania. Dochodzi co do zasady do pełnej rehabilitacji sprawcy. Odżywa zatem domniemanie niewinności, a sprawca może uchodzić za osobę, która przestępstwa nigdy nie popełniła.”

 

Warunkowe umorzenie postępowania

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2021 r. o sygn. I KZP 2/21

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 października 2021 r. o sygn. I KZP 2/21 wskazał, że przepisy art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  nie wyłączają stosowania art. 4 § 1 k.k. w sytuacji, gdy tylko jedna z kar, których połączenie sąd rozważa w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego, została prawomocnie orzeczona do dnia 23 czerwca 2020 r. albo po tej dacie.

Zasady współpracy w ramach prowadzenia sprawy przez adwokata Rafała Benkowskiego

Kancelaria Kartuzy Adwokacka Rafał Benkowski każdorazowo stara się stosować przejrzyste i proste reguły ustalenia honorarium, które zależne jest nie tylko od charakteru sprawy, ale także potrzebnego nakładu pracy. Przed przyjęciem sprawy Kancelaria Adwokacka adwokat Rafał Benkowski przedstawia Klientowi wyczerpującą i jasną informację o wszystkich kosztach finansowych związanych z jej prowadzenie. Wynagrodzenie jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo, jednak nie mniej niż 50 % ustalonej z Klientem kwoty. Możliwe jest również ustalenie rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria Kartuzy Adwokacka adwokat Rafał Benkowski stosuje cztery podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi prawnicze:

 1.  Kwotowy – polegający na uzgodnieniu z Klientem przed przyjęciem sprawy określonej kwoty pieniężnej za świadczoną usługę.
 2.  Ryczałtowy – polegający na uzgodnieniu określonej sumy pieniężnej przysługującej Kancelarii w pewnych przedziałach czasowych, np. w tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych.
 3. Godzinowy – określany w sprawach, w których nie jest możliwym określenie na wstępie koniecznego nakładu pracy i czasu trwania sprawy.
 4. premia za sukces (success fee) – w niektórych rodzajach spraw premia za wynik sprawy stanowi dodatkowy, aczkolwiek nie jedyny element wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia w tej sytuacji stanowi określony procent uzyskanego świadczenia pieniężnego.

W sprawach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych istotne, aczkolwiek nie jedyne, znaczenie dla ustalania wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za prowadzenie sprawy ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Do ustalonej przez Klienta z Kancelarią kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług, który obecnie wynosi 23 %.

Z uwagi na liczne obowiązki zawodowe związane z prowadzonymi sprawami

informuję, że zmianie uległy dni i godziny otwarcia Kancelarii w Kartuzach. W filii w Gdańsku spotkania z adwokatem Rafałem Benkowskim odbywają się jedynie po uprzednim umówieniu terminu.

Ilość rozpraw, a także innych czynności zawodowych adwokata Rafała Benkowskiego niekiedy uniemożliwia umówienie mu spotkania w danym terminie.

W związku z tym adwokat Rafał Benkowski zachęca do wcześniejszego kontaktu telefonicznego. W trakcie tej rozmowy możliwe będzie wspólne ustalenie dogodnego dla Klienta terminu spotkania. Spotkania odbyć się mogą w Kancelarii w Kartuzach, filii w Gdańsku lub w innym, wcześniej uzgodnionym miejscu.

 

Informuję, że w dniu 4 września 2017 r. adwokat Rafał Benkowski rozpoczął praktykę adwokacką. Pomocy prawnej będzie udzielać w Kartuzach przy ul. Kościuszki 12/24, a także w filii w Gdańsku przy ul. Mostowej 1/34. Kancelaria w Kartuzach otwarta będzie w następujących terminach:

 • poniedziałek – 14:00 – 18:30,
 • wtorek, środa, czwartek – 10:00 – 16:00,
 • pierwsza i trzecia sobota każdego miesiąca – 10:00 – 12:00.

Zachęcam do uprzedniego kontaktu telefonicznego pod numer 512 231 803 w celu umówienia spotkania. Rozumiejąc potrzeby Klientów możliwe jest ustalenie innej godziny oraz miejsca spotkania poza siedzibą Kancelarii.

Filia w Gdańsku otwarta jest w każdy piątek od 9:00 do 15:00.

Przejdź do góry