Postępowanie karne w sprawie o popełnienie czynu z art. 178a kk

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2023 r. o sygn. II KK 108/23 wskazał, że: „Do przyjęcia surowszej kwalifikacji prawnej wynikającej z treści art. 178a § 4 k.k. koniecznym jest ustalenie, że uprzednie prawomocne skazanie sprawcy nie uległo zatarciu w dacie wyrokowania co do czynu określonego w art. 178a § 1 k.k., będącego przedmiotem aktualnego osądu, również wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania.”

Art.  178a Kodeksu karnego
§  1.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.

(uchylony).

§  3.

(uchylony).

§  4.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Obrona w postępowaniu przygotowawczym. Obrona w postępowaniu karnym. Adwokat Kartuzy.

Sprawy karne. Zakaz prowadzenia pojazdów

art. 178a kk